Ga naar de inhoud

Deze website is eigendom van KMONET NV.

Contactgegevens:
KMONET NV
Willebroekkaai 37
1000 Brussel

Adres maatschappelijk zetel:
KMONET NV
Willebroekkaai 37
1000 Brussel

Telefoon: 02 21 22 613
E-mail: info@ondernemersacademie.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0410337219

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan [Bedrijfsnaam] of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

KMONET NV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal [Bedrijfsnaam] de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

KMONET NV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. KMONET NV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

KMONET NV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

KMONET NV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd.

Privacybeleid

KMONET NV hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot info@ondernemersacademie.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan KMONET NV of via info@ondernemersacademie.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

KMONET NV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Algemene Voorwaarden Ondernemersacademie

1. Algemene voorwaarden

1.1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen georganiseerd door de UNIZO Ondernemersacademie. De UNIZO Ondernemersacademie is een activiteit van KMONET NV (Ondernemingsnummer BE 0432 182 015) gevestigd op de Willebroekkaai 37, te 1000 Brussel. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uitgaande offertes, werkzaamheden, en overeenkomsten. Door het sturen van een opdrachtbevestiging, hetzij schriftelijk (brief, fax), hetzij elektronisch (e-mail) geeft de opdrachtgever, De Ondernemersacademie  te kennen deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden zonder enig voorbehoud.

1.2. Deze algemene voorwaarden hebben absolute voorrang op de algemene en bijzondere offerte- en contractvoorwaarden van de klant, zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde stipuleren.

1.3. De Ondernemersacademie verbindt er zich toe haar diensten naar best vermogen uit te voeren volgens de regels van de kunst en met in acht name van de toepasselijke wetgeving terzake.

 

2. Betalingsvoorwaarden

2.1. De van De Ondernemersacademie uitgaande rekeningen en facturen zijn betaalbaar op het adres van haar maatschappelijke zetel, dertig dagen na de factuurdatum, behoudens wanneer op de rekening of op de factuur andere betalingsvoorwaarden zijn vermeld. De betaling dient te gebeuren door storting of overschrijving van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer van De Ondernemersacademie dat op de rekening of de factuur is vermeld.

2.2. Bij niet-betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf die vervaldag een interest van 1 % per maand op dat bedrag verschuldigd.  Daarenboven wordt het bedrag vermeerderd met een forfaitair schadebeding van 10 % op dat bedrag, met een minimum van 125 euro.

2.3. De door De Ondernemersacademie aangerekende prijzen zijn exclusief BTW. De BTW-plicht is voor De Ondernemersacademie van toepassing voor alle activiteiten.

2.4. Enkel schriftelijke klachten die aan De Ondernemersacademie worden overgemaakt binnen de 7 dagen na factuurdatum, worden in overweging genomen.

3. Geheimhouding

3.1. De Ondernemersacademie verbindt zich ertoe om de informatie met betrekking tot de klant, waarvan zij in de uitoefening van hun opdracht kennis zouden krijgen, niet openbaar te maken noch te gebruiken zonder de toestemming van de klant. Deze toestemming kan zowel impliciet als expliciet worden gegeven aan De Ondernemersacademie.
 

4. Annulering of wijziging van opleiding

4.1. Bij annulering binnen de 15 kalenderdagen voor de aanvangsdatum van de opleiding is de overeengekomen prijs geheel verschuldigd. Bij eerdere annulering is steeds 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Elke annulering dient via email (info@ondernemersacademie.be) of aangetekend schrijven (UNIZO Ondernemersacademie, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel)  te worden bezorgd.

4.2. De Ondernemersacademie behoudt zich het recht voor om een opleiding of één of meerdere sessies die deel uitmaken van een opleiding te annuleren, naar een ander tijdstip te verplaatsen, de inhoud, de modaliteiten of de locatie ervan te wijzigen, indien, ondanks alle door haar geleverde inspanningen, de omstandigheden (bv. te gering aantal inschrijvingen, ziekte of ongeval van spreker, redenen van overmacht, enz.) haar daartoe dwingen.

4.3. Als de klant verhinderd is om deel te nemen aan een opleiding of één of meerdere sessies die deel uitmaken van een opleiding, mag hij zich laten vervangen.

4.4 De Ondernemersacademie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet tijdig indienen van een steunaanvraag. In het geval van een te late aanvraag zal uw verzoek om subsidie geweigerd worden. In het geval van een te late storting zal uw projectaanvraag van rechtswege geannuleerd worden.

5. Auteursrecht

Op alle door De Ondernemersacademie verstrekte materialen, syllabi en dergelijke rusten intellectuele eigendomsrechten. Niets daarvan mag zonder toestemming van  De Ondernemersacademie  gekopieerd, uitgegeven, bewerkt of gereproduceerd worden door de klant.

6. Toepasselijk recht en betwistingen

6.1 Indien een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig en/of onuitvoerbaar zou blijken, blijven de andere bepalingen niettemin onverkort van kracht en zal de getroffen bepaling toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.

6.2. Het Belgische recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen De Ondernemersacademie en haar klanten.

6.3. Alle betwistingen die betrekking hebben op de totstandkoming, de interpretatie, de uitvoering, de niet-uitvoering en de beëindiging van de overeenkomsten van De Ondernemersacademie met haar klanten, zullen worden voorgelegd worden aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.